Polityka Prywatności

UAB „Kronstela” w Lithuania, zarejestrowany adres operacyjny: Lithuania, Vilnius, Eisiskiu Sodu 18-oji St. 11 („Firma”, „Spółka”, „my”, „nas” i „nasz”) szanuje prywatność użytkowników („Użytkownik”, „Klient” lub „Ty”). Niniejsza polityka wyjaśnia politykę prywatności Firmy dla Strony (https://vahetus.com).

Określa zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza polityka nie reguluje polityki prywatności dotyczącej naszych produktów i usług, oprócz samej Strony.

Informacje, Które Gromadzimy

Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego online Firma będzie wymagać podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz danych kontaktowych.

Klient musi podać pełne, dokładne i poprawne dane, a tym samym je potwierdzić. Zgodnie z prawem Klient nie jest zobowiązany przekazywać dane osobowe.

W przypadku podania nieprawdziwych, niepoprawnych lub nieaktualnych informacji lub tylko częściowych informacji, może to negatywnie wpłynąć na relacje z Firmą.

Przekazując Firmie dane osobowe innej osoby, Klient oświadcza i gwarantuje, że robi to za pisemną zgodą tej osoby, która zezwala na przekazywanie tych danych i dalsze wykorzystywanie zgodnie z niniejszą Polityką.

Firma może gromadzić informacje związane z Twoją aktywnością na Stronie, w tym informacje lub treści, które czytasz, czas trwania sesji na Stronie, obejrzane strony internetowe, usługi, którymi się interesujesz, lokalizację komputera i adres IP, przez który uzyskałeś dostęp do Strony itp.

Ponadto Firma może gromadzić lub korzystać z pomocy osób trzecich w celu gromadzenia i analizowania anonimowych, statystycznych lub zbiorczych informacji związanych z korzystaniem ze Strony.

Wykorzystywanie Danych Osobowych

Będziemy przechowywać informacje, które podasz oraz informacje o Twoich działaniach na Stronie w naszej bazie danych („Baza danych”).

Będziemy wykorzystywać informacje zgodnie z niniejszą Polityką i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym w następujących celach:

Do świadczenia usług na Stronie i umożliwienia korzystania z nich;

Do rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług, a także ulepszania i rozszerzania listy usług i treści oferowanych na Stronie, do opracowywania nowych usług i treści, które spełniają wymagania i oczekiwania Użytkowników Strony i naszych Klientów, a także do modyfikacji lub anulacji istniejących usług i treści. Informacje wykorzystywane przez Firmę w tym celu będą głównie danymi statystycznymi i nie będą identyfikować Twojej osoby;

Do kontaktu z Tobą, w tym poprzez e-mail, wiadomości SMS, aby dostarczyć Ci informacje związane z naszymi usługami i produktami;

Do przeprowadzania badań i ankiet oraz innych podobnych działań związanych z rozwojem produktów i usług;

Do analizy i dostarczania informacji statystycznych stronom trzecim. Informacje te nie będą identyfikować Twojej osobowości;

Do monitorowania prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Strony;

Do wszelkich innych celów określonych w niniejszej Polityce lub w Umowie użytkownika.

Przekazywanie Informacji Osobom Trzecim

Możemy przekazywać dane osobowe określone w niniejszej Polityce osobom trzecim w następujących przypadkach:

  • Usługodawcom Spółki w celu obsługi, poprawy i ulepszania Strony oraz ułatwiania naszej elektronicznej korespondencji z Tobą, oraz innymi Użytkownikami;
  • Jeżeli Klient naruszył zasady korzystania z Witryny lub obowiązujące prawo, jego informacje mogą zostać przekazane podmiotom prawnym lub innym osobom trzecim, jeśli uznamy to za konieczne lub uzasadnione;
  • Prawnikom, sądom lub innym upoważnionym organom, w przypadku sporu lub postępowania sądowego dotyczącego Ciebie przy korzystaniu z Witryny;
  • W przypadku, jeżeli praca Witryny zostanie przeniesiona do innej struktury lub poprzez inną strukturę prawną, lub podmiot prawny (na przykład w wyniku fuzji), pod warunkiem, że podmioty wyrażą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki z zastrzeżeniem niezbędnych zmian;
  • Możemy przekazywać dane osobowe do innych organizacji naszej grupy korporacyjnej (do spółek, które kontrolujemy, częściowo lub całkowicie, bezpośrednio lub pośrednio), ale wykorzystanie takich informacji przez nich musi być zgodne z niniejszą Polityką.
  • W każdym innym przypadku, oprócz powyżej opisanych, dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie Klienta.

Dostęp, Usuwanie, Zmiana Lub Kopiowanie Danych Osobowych

Szanujemy prawa prywatności naszych Klientów i dlatego możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie i poprosić o:

  • Dostęp, usunięcie, zmianę lub aktualizację wszelkich Danych osobowych związanych z Tobą (na przykład, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o ich poprawienie lub usunięcie);
  • Zaprzestanie dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych (na przykład zaprzestanie wykorzystywania lub przekazywania danych osobowych osobom trzecim) lub usunięcie Twoich danych osobowych (z zastrzeżeniem wszelkich innych obowiązków prawnych, które mogą wymagać od nas zachowania tych informacji);

Należy pamiętać, że bez próśb i żądań ze strony Klientów o inne, przechowujemy gromadzone informacje tak długo, jak uważamy to za konieczne do świadczenia usług i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i zapewnienia zgodności z naszymi Umowami.

Możemy poprawiać, uzupełniać lub usuwać niekompletne lub niedokładne informacje w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Jeżeli Klient chce złożyć reklamację dotyczącą sposobu przetwarzania jego danych osobowych, może skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem [email protected].

Jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważa, że zbieramy i przetwarzamy jego dane osobowe nie zgodnie z prawem, może złożyć reklamację do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies I Inne Oprogramowania Śledzące

Używamy różnych rodzajów plików cookie i innych programów śledzących, które pomagają w administrowaniu i zarządzaniu Witryną.

Te programy śledzące służą głównie do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny. Używamy plików cookies do analizy Witryny, jak opisano powyżej.

Jeśli chcesz zablokować zbieranie plików cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Możesz usunąć pliki cookies, które są już na twoim komputerze i skonfigurować przeglądarkę, aby zapobiec ich umieszczaniu w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz w menu informacji przeglądarki.

Należy również pamiętać, że wyłączenie plików cookies może negatywnie wpłynąć na pracę Strony.

Nasz system bezpieczeństwa Witryny nie odpowiada na żądania przeglądarki „Nie śledź”. Masz prawo złożyć reklamację do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych osobowych zgodnie z prawem.

Zmiany W Polityce

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki. Klient zgadza się przestrzegać wszystkich zmian w niniejszej Polityce.

Akceptacja przez Klienta zmienionych warunków w niniejszej Polityce odbywa się poprzez dalsze korzystanie ze Strony. Jeżeli Klient nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi do Polityki, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami w dowolnej kwestii pod adresem: [email protected]

Informacje O Poufności

Możesz skontaktować się z nami w kwestiach poufności lub GDPR pisząc na adres e-mail: [email protected]