Warunki Świadczenia Usług API

Niniejsza Umowa Licencyjna API (dalej „Umowa”) jest Umową pomiędzy Klientem (dalej „Klient”, „Użytkownik” lub „Licencjobiorca”), a UAB „Kronstela” i dotyczy korzystania z Serwisu API spółki Vahetus („Serwis”). JEŻELI KLIENT NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG NASZEJ PLATFORMY. JEŻELI KLIENT CHCE ZMIENIĆ NINIEJSZE WARUNKI PRZED KORZYSTANIEM Z USŁUG PLATFORMY LUB OTRZYMANIEM DOSTĘPU DO NICH, PROSIMY O KONTAKT POPRZEZ E-MAIL NA ADRES [email protected].

W niniejszej Umowie określenie „Klient”lub „Użytkownik”oznacza każdy podmiot fizyczny lub prawny, który korzysta z Serwisu. Jeżeli nie zostanie zaznaczono inaczej pojęcie „Vahetus” będzie odnosić się do UAB „Kronstela”. Niniejsza Umowa wchodzi w życie od pierwszego dostępu, pobrania lub korzystania z API lub kliknięcia przycisku „Akceptuj” („Data wejścia w życie”) i będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania. Niniejsza Umowa obejmuje Warunki użytkowania Vahetus, które również regulują korzystanie z Serwisu Vahetus przez Użytkowników.

1. Licencja i ograniczenie.

 • 1. Licencja API. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Vahetus nadaje Klientowi niewyłączną, nieprzenoszalną i niepodlegającą ponownemu licencjowaniu ograniczoną licencję na korzystanie z Interfejsu programowania aplikacji („Licencja API”). Zgodnie z niniejszą Licencją API Klient może wykonywać następujące czynności:
  • Otrzymywać dostęp do informacji Vahetus za pośrednictwem API („Bazy danych”) tylko w sposób dozwolony przez Vahetus;
  • Otrzymywać dostęp do publicznie dostępnych informacji o krytptowalutach dostępnych na Vahetus, w tym do historii transakcji, salda, adresów i statystyk;
  • Otrzymywać powiadomienia o płatności pod określonymi adresami;
  • Monitorować transakcje w czasie rzeczywistym;
  • Otrzymywać dostęp do informacji o aktualnych cenach na rynku kryptowalut;
  • Wysyłać kryptowalutę, generować adresy i klucze prywatne, generować i zmieniać etykiety adresowe;
  • Korzystać z Bazy danych, przeprowadzać transakcje i poszukiwać informacje, niezbędne do dozwolonego użytku opisanego w tej sekcji; informacje przechowywane w Bazie danych i / lub z niej pobierane (z wyłączeniem twoich informacji, do których nie można uzyskać dostępu za pośrednictwem interfejsu API) są zdefiniowane jako „Treść”.
  • Przestrzegać przepisów tej i wszystkich innych Umów, które zostały lub zostaną zawarte z Vahetus.

Każda kombinacja wyżej wymienionych zaznaczonych podsekcji stanowi szereg dozwolonych działań – „Dozwolony użytek”. Dozwolony użytek podlega wszystkim ograniczeniom określonym w tym dokumencie. Dostarczymy Klientowi klucz („Klucz”), który pozwoli korzystać z API. Klucz jest własnością Vahetus. Klucz może zostać natychmiast odwołany przez Vahetus, a jego aktualność zakończona, wraz z możliwością korzystania z Treści lub Bazy Danych w dowolny sposób przez Klienta, w przypadku działań niepodlegających niniejszej Umowie. „Zewnętrzny dostawca usług” to dowolny zewnętrzny dostawca usług, który jest niezbędny do zapewnienia Dozwolonego użytku i który podlega wszystkim ograniczeniom niniejszej Umowy, w tym postanowieniom dotyczącym poufności, opisanym w Punkcie 7 („Informacje poufne”).

 • 2. Ogólne warunki licencji i ograniczenia. Nie wolno używać Bazy danych ani interfejsu API w żaden sposób, który nie został określony w niniejszej Umowie. Nie wolno również używać żadnego dodatkowego oprogramowania, jak roboty, pająki lub inne, w celu uzyskania dostępu, żądania lub korzystania z witryny www.vahetus.com lub dowolnej innej strony internetowej będącej własnością lub obsługiwanej przez Vahetus, jej filie lub spółki zależne (dalej „Witryna Vahetus”). Klient nie ma prawa do rozpowszechniania, udostępniania ani autoryzowania lub tworzenia linków do treści Witryny Vahetus lub Bazy danych z dowolnego miejsca lub źródła innego niż Witryna Klienta. Uzytkownicy nie mogą zezwalać osobom trzecim na kopiowanie ani uzyskiwanie dostępu do Treści Vahetus ze swojej Witryny w dowolny nieautoryzowany sposób, w tym za pomocą robotów, pająków lub innego oprogramowania. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy nie wolno używać (ani ułatwiać korzystania z Serwisu) za pomocą alternatywnych rozwiązań, takich jak roboty, pająki lub inne oprogramowanie, w celu uzyskania dostępu do Witryny, Bazy danych, Treści lub interfejsu API Vahetus. W przypadku naruszenia tych ograniczeń Spółka ma prawo wycofać Klucz i ograniczyć dostęp do interfejsu API.
 • 3. Ograniczenia i warunki użytkowania. Klient zobowiązuje się nie używać API, Bazy danych lub Treści witryny Vahetus ani nie zezwalać na użycie osobom trzecim w żaden sposób, który by pozwolił na publiczne udostępnianie API, Bazy danych lub Treści witryny (z wyjątkiem Treści, na ujawnienie których pozwolono w ramach niniejszej Umowy). Ponadto Użytkownik zgadza się, że nie będzie nadawać możliwości korzystania z API, Bazy danych lub Treści osobom trzecim, za wyjątkiem pracowników Spółki lub dostawców usług zewnętrznych, a także nie będzie udostępniać API w żadnym miejscu poza Witryną (chyba że Vahetus poda pisemną zgodę). Szczegółowe zakazy: pomimo dowolnych rozbieżności w niniejszej Umowie, Klientowi nie wolno robić żadnej z poniższych czynności:
  • Nie wolno sprzedawać, przenosić, udzielać sublicencji ani ujawniać swojego klucza ani żadnych danych uwierzytelniających osobom trzecim (z wyjątkiem Zewnętrznych dostawców usług);
  • Klient nie może sprzedawać, udostępniać, udzielać sublicencji i / lub przekazywać Treści witryny Vahetus;
  • Nie wolno przenosić, ułatwiać dostępu ani w inny sposób udostępniać Treści witryny lub API Vahetus osobom trzecim, które nie są należycie upoważnione na mocy niniejszej Umowy;
  • Nie wolno modyfikować, dekompilować ani w żaden inny sposób przekształcać API;
  • Nie wolno angażować się w ataki phishingowe ani żadne działania związane ze złośliwym oprogramowaniem;
  • Nie wolno wysyłać żądań do API, które są albo mogą zostać uznane za nadmierne;
  • Nie wolno używać API do wykrywania nieudokumentowanych żądań lub innych funkcji interfejsu API;
  • Nie wolno używać API do wykrywania prywatnych informacji o innych użytkownikach;
  • Nie wolno używać API do wykrywania prywatnych informacji o naszym systemie;
  • Nie wolno obchodzić ani próbować obejść dowolnych ograniczeń dotyczących żądań API, które zostały wprowadzone przez Serwis;
  • Użytkownik nie ma prawa do komercjalizacji (czyli sprzedaży, wynajmu lub leasingu), kopiowania, ani przechowywania w pamięci podręcznej Treści witryny Vahetus, z wyjątkiem informacji dozwolonych w ramach niniejszej Umowy, a także korzystać lub uzyskiwać dostęp do Bazy danych, Treści lub API w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy.
 • 4. Certyfikacja. Korzystanie z Treści witryny Vahetus i uczestnictwo w API może zależeć od certyfikacji oprogramowania Użytkownika przez Vahetus lub niezależny podmiot trzeci wyznaczony przez Vahetus, zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa i stabilności, a także wyświetlania i korzystania z API i Treści witryny zgodnie z niniejszą Umową ( „Certyfikacja”). Klient jest świadom swojej odpowiedzialności za udzielenie wszystkih opłat związanych z Certyfikacją i zgadza się na dowolne zmiany niezędne do spełnienia kryteriów Certyfikacji. Zmiany Witryny Klienta, wykorzystanie lub wyświetlanie Treści lub API Vahetus podlega ponownej certyfikacji. Niemożność pozyskania lub podtrzymania Certyfikacji jest powodem do niezwłocznego rozwiązania niniejszej Umowy.
 • 5. Wyświetlanie Treści witryny Vahetus. Użytkownik może wyświetlać Treść witryny Vahetus wyłącznie zgodnie z następującymi wymaganiami: w żadnym wypadku nie wolno publicznie wyświetlać ani zmuszać kogoś do wyświetlania określonych informacji o użytkownikach Vahetus; Użytkownik może jednak osobiście przekazywać określone informacje o użytkownikach Vahetus innemu Użytkownikowi Vahetus. Przez „publiczną demonstrację” rozumie się demonstracja Treści witryny Vahetus wszystkim osobom innym niż właściciel, programista lub twórca takich Treści. „Prywatna demonstracja” oznacza przekazywanie Treści witryny Vahetus określonemu Użytkownikowi Vahetus, odnosząca się wyłącznie do działań tego użytkownika Vahetus.
 • 6. Zabronione funkcje. O ile nie określono inaczej, wszystkie nowe Rejestracje Użytkowników Vahetus powinny przebiegać na stronie internetowej Vahetus i nie być wykonane za pośrednictwem API. Ponadto wszystkie preferencje Użytkowników Vahetus, preferencje nt. rejestracji i preferencje prywatności są ustawiane przez Użytkownika Vahetus bezpośrednio na Stronie Vahetus.

2. Treść i Własność intelektualna.

 • 1. Treść i Prawo Własności Intelektualnej. O ile nie wskazano inaczej, Vahetus zastrzega sobie wszelkie prawa, prawa własności i interesy w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej (w tym m.in. patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe, prawa do bazy danych i wszystkie inne prawa własności intelektualnej) zawarte w lub związane z API, Treścią, Witryną Vahetus i wszelkimi innymi usługami, technologiami oraz treściami utworzonymi lub uzyskanymi w ten sposób. Na mocy niniejszej Umowy nie ma żadnych dorozumianych licencji, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, należą do Vahetus lub jej dostawców. Nie wolno podejmować żadnych działań niezgodnych z własnością API i / lub Treścią Vahetus. Nie wolno przekraczać liczby licencji udzielonych na podstawie niniejszej Umowy
 • 2. Ograniczenia podlicencjonowania. Wszelkie prawa licencyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami własności intelektualnej) określone w tym dokumencie nie podlegają sublicencji, przeniesieniu ani cesji, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszej Umowie.
 • 3. Czas pracy Vahetus nie gwarantuje, że Strona internetowa lub Treść Vahetus będą dostępne 24 godziny na dobę.

3. Termin działania i wygaśnięcie ważności.

 • 1. Bez uprzedniego ostrzeżenia. Vahetus może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.
 • 2. Kontynuacja działania. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy obowiązują następujące sekcje Umowy: Punkt 1.2 („Ogólne warunki licencji i ograniczenia”), Punkt 1.3 („Ograniczenia i warunki użytkowania”), Punkt 2 („Treść i własność intelektualna”), Punkt 3.2 („Przedłużenie zobowiązań”), Punkt 6 („Oświadczenia i gwarancje”), Punkt 7 („Informacje poufne”), Punkt 8 („Ograniczenie odpowiedzialności”), Punkt 9 („Odszkodowanie strat”) i Punkt 10 („Postanowienia ogólne”).
 • 3. Konsekwencje rozwiązania Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy logowanie Klienta do systemu za pomocą Klucza nie będzie możliwe, a wszystkie licencje udzielone zgodnie z niniejszą Umową zostaną anulowane, jeśli nie zostaną wyraźnie wskazane jako ważne; pod warunkiem, że Klient dostarczy Vahetus potwierdzenie zniszczenia dowolnej Treści Vahetus lub Informacji o kliencie w ciągu trzech (3) dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

4. Bezpieczeństwo i stabilność.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Vahetus utrzymuje bezpieczne i stabilne środowisko z korzyścią dla obu stron; W tym celu Vahetus zastrzega sobie prawo do zmiany metody dostępu do interfejsu API, Bazy danych i / lub Treści Vahetus w dowolnym momencie. Klient zgadza się również, że w przypadku niestabilności lub systemu zmniejszenia wydajności lub zagrożenia systemu Vahetus, Serwis może tymczasowo zawiesić dostęp do interfejsu API, Bazy danych i / lub Treści Vahetus zgodnie z niniejszą Umową w celu zminimalizowania zagrożeń oraz ochrony stabilności operacyjnej i bezpieczeństwa systemu Vahetus według własnego uznania.

5. Wyłączenie gwarancji Vahetus.

 • DOSTĘP DO BAZY DANYCH I KORZYSTANIE Z API JEST DOSTARCZANE NA WARUNKACH „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. Z WYJĄTKAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, VAHETUS NIE NADAJE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, WYRAŻONYCH USTAWOWO, W TYM GWARANCJI ZAPEWNIANIA TYTUŁU PRAWA, GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, STANU TOWAROWEGO I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. VAHETUS NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA BĘDZIE PRACOWAĆ CAŁKOWICIE BEZPIECZNIE I BEZ ZAKŁÓCEŃ. Użytkownik potwierdza, że nie zawarł niniejszej Umowy, opierając się na dowolne gwarancje lub oświadczenia.

6. Oświadczenia i gwarancje.

 • Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących przy korzystaniu z produktów i / lub usług Firmy, przy odpowiednich działaniach reklamowych i ich wykorzystania na mocy niniejszej Umowy.

7. Informacje poufne.

 • 1. Informacje poufne. Pojęcie „Informacje poufne” definiuje wszelkie informacje poufne lub informacje, będące własnością firmy, które są ujawniane Klientowi na piśmie z oznaczeniem „Poufne” lub ustnie, identyfikowane jako poufne w momencie ujawnienia, a następnie przekształcone do przedstawienia na piśmie z oznaczeniem „Poufne” i przekazane drugiej osobie w ciągu dziesięciu (10) dni od daty ujawnienia lub ujawnione za pośrednictwem interfejsu API. Warunki niniejszej Umowy, Treść Vahetus, Baza danych, Usługi, Technologia, API, Identyfikator użytkownika oraz Informacje o Kliencie (w tym identyfikatory użytkownika, hasła i wszelkie informacje dotyczące konta) są uważane za informacje poufne, niezależnie od tego, czy są oznaczone jako „Informacje poufne”.
 • 2. Obowiązki licencjobiorcy. Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie poufności Informacji Poufnych Vahetus i zobowiązuje się nie ujawniać takich Informacji osobom trzecim, a także nie używać Informacji Poufnych Vahetus do celów innych niż te, które są zgodne z wymogami niniejszej Umowy. W przypadkach, w których Informacje poufne muszą zostać ujawnione sądowi, agencji rządowej, w ramach spełnienia wymóg regulacyjnych lub podobnych wymóg ujawnienia, Użytkownik musi natychmiast poinformować Vahetus i dołożyć wszelkich rozsądnych starań, aby uniknąć takiego ujawnienia i chronić Informacje Poufne. Bez względu na sprzeczne postanowienia Rozdziału 15 („Powiadomienia”), powiadomienia Vahetus zgodnie z niniejszym Rozdziałem 7.2 muszą zostać dostarczone osobiście w tym samym dniu. Zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy pozostają w mocy przez pięć (5) lat po jej rozwiązaniu.
 • 3. Zwrot informacji poufnych po rozwiązaniu Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy w ciągu trzech (3) dni Klient musi zwrócić Firmie wszystkie Informacje poufne oraz wszystkie dokumenty lub nośniki zawierające Informacje poufne, a także wszystkie kopie lub wyciągi.
 • 4. Materiały konkurencyjne lub podobne. Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku Vahetus nie ma prawa omawiać, recenzować, opracowywać dla siebie, kupować, licencjonować lub opracowywać dla osób trzecich, ani sprzedawać i / lub dystrybuować materiałów, które mogą konkurować z produktami i / lub usługami Klienta (dalej „Produkty Klienta”), niezależnie od ich podobieństwa do obecnych Produktów lub Produktów, które mogą zostać opracowane w przyszłości.

8. Ograniczenie odpowiedzialności.

 • VAHETUS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOWOLNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB KONSEKWENCYJNE SZKODY LUB STRATY (WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ) WYNIKAJĄCE Z LUB W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŻELI FIRMA ZOSTAŁA UPRZEDNIO OSTRZEŻONA.

9. Odszkodowanie strat.

 • Użytkownik zobowiązuje się chronić Firmę przed dowolnymi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, opłatami i wydatkami, w tym na obsługę prawną (dalej „Roszczenia”), które Vahetus może ponieść w wyniku jakichkolwiek działań osób trzecich wynikających z: (1) Korzystania z interfejsu API, Treści, Bazy danych, Usług lub Technologii Vahetus przez usługodawcę lub usługodawcę zewnętrznego w stosunku do praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy lub (2) Treści, Bazy danych, Technologii lub Usług świadczonych przez Klienta lub inne osoby w imieniu Klienta.

10. Postanowienia ogólne.

 • 1.Regulacje rządowe; Lokalizacja. Niniejsza Umowa podlega wyłącznie regulacjom prawa Luksemburga, jak wszystkie inne umowy zawarte między rezydentami Luksemburga, i podlega wyłącznie jurysdykcji tego kraju, niezależnie od faktycznych siedzib podmiotów. Klient zgadza się, że każdy pozew wynikający z niniejszej Umowy będzie rozstrzygany przez sąd Luksemburga.

11. Rozgłos.

 • Użytkownik zobowiązuje się nie składać żadnych publicznych oświadczeń o warunkach niniejszej Umowy, dowolnym jej aspekcie lub API bez uprzedniej pisemnej zgody Vahetus, która może zostać wycofana w dowolnym momencie według własnego uznania.

12. Niezależni wykonawcy.

 • Niniejsza Umowa i żadne postanowienia w niej zawarte nie tworzą i nie uważają się za takie, które tworzą wspólne przedsięwzięcie między stronami lub relacje pracodawca-pracownik, partnerzy, relacje powiernicze itp.

13. Obowiązki.

 • Klient nie może odstąpić od zasad lub delegować obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Vahetus, która może zostać wycofana w dowolnym momencie według własnego uznania.

14. Podział.

 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia nadal będą obowiązywać w pełnej mocy.

15. Oświadczenie.

 • Wszelkie oświadczenia na podstawie niniejszej Umowy muszą być sporządzane na piśmie i dostarczane za pośrednictwem wiadomości z potwierdzonego adresu e-mail. Powiadomienia będą wysyłane na adres wskazany powyżej lub na inny adres, który podmiot może podać na piśmie zgodnie z niniejszym Pkt 15 lub na podany przez Klienta adres e-mail („Oświadczenie”).

16. Cała Umowa; Odwołanie roszczeń.

 • Niniejsza Umowa świadczy o porozumieniu stron w stosunku do API i zastępuje wszelkie inne ustne lub pisemne zgody lub porozumienia między stronami, co do polityki API, z wyjątkiem tych, które dotyczą Umowy użytkownika Vahetus, Polityki Prywatność opisane w niniejszym dokumencie. Zrzeczenie się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się dowolnego innego lub kolejnego naruszenia.